Februari, 2019
Birgit och Holger Thilanders forskningsfond
 
§ 1.   Birgit och Holger Thilanders forskningsfond bildades den xx 2019 genom testamente av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps hedersledamot, professor emerita, övertandläkaren i ortodonti Birgit Thilander.
 
§ 2.   I enlighet med testamentet skall fonden utgöra en specialfond inom Göteborgs Tandläkare-Sällskaps vetenskapliga fond. Fonden skall ha en anknuten förvaltning dvs. förvaltas av en egen styrelse, som handhar ansökningar och utdelning av medel i fonden (se §5 nedan).För att utse stipendiater och bestämma teman/föreläsare för seminarierna enligt nedanskall denna styrelse rådgöra med GTS´s stipendienämnd samt med företrädare för Odontologiska institutionen vid Sahlgrenska akademin.
 
§ 3.   Fondens syfte skall stödja klinisk och grundvetenskaplig forskning av betydelse för odontologisk utveckling.
 
Fonden främjas enligt följande:
1.      Stipendier till de som avser att genomföra en doktorsavhandling.Den som erhållit bidrag ur fonden skall till styrelsen inlämna en redogörelse för projektets resultat inom två år från den dag då medel ställdes till förfogande. Till en sådan redogörelse kan även bifogas en ansökan om ytterligare bidrag ur fonden. Den som inte inkommer med redogörelse inom föreskriven tid kommer inte att vara berättigad till ytterligare bidrag ur fonden. Tandläkare som ansöker omstipendier skall vara medlem i Göteborgs Tandläkare-Sällskap.
 
2.     Post-doc-stipendier.Dessa stipendier har samma angelägenhetsgrad som de som anges under punkt 1. De  skall vara av sådan storlek, att de möjliggör för en nybliven doktor att fortsätta sin vetenskapliga och kliniska forskargärning under en tid av 1-3 år. Stipendiatens doktorsavhandling skall vara av hög kvalité och ansökan skall ha ett bra forskningsprogram. Stipendiet skall vidare vara garanterat för perioden under förutsättning att stipendiaten årligen inkommer med en rapport och efter stipendieperiodens utgång inkommer med – eller får publicerat – en vetenskaplig redogörelse över den bedrivna forskningen. Inkommer inte sådana rapporter, som visar att projektet har en nöjaktig utveckling, kan stipendietiden avbrytas. Stipendiaten skall vara medlem i Göteborgs Tandläkare-Sällskap.
 
3.    Seminarier till minne av Birgit och Holger Thilander. Till dessa seminarier skall nationellt och internationellt erkända föreläsare inbjudas. Tidpunkten bör lämpligen vara vart annat år. Dessa seminarier skall ha hög kvalité. Testamentgivaren understryker betydelsen av detta då hon och hennes make alltid eftersträvat hög kvalitet i sina arbeten. I valet av teman för seminarierna skall fondens syfte återspeglas.
 
§ 4.   Beslut om stipendier, forskningsbidrag och seminariegivare skall tillkännages på ordinarie      
          sammanträde i december månad i Göteborgs Tandläkare-Sällskap.
§ 5.   Fonden skall företrädas av en styrelse, som skall ha sitt säte i Göteborg och väljas bland GTS medlemmar. Fondens verksamhetsår omfattar kalenderåret. Fondens styrelse skall bestå av ordförande, tillika sammankallande, och två övriga ledamöter. Fondstyrelsen väljs i samband med val av övriga GTS-funktionärer på allmänna mötet i december. Styrelsens ledamöter väljes för en mandatperiod om tre år och kan väljas om för ytterligare en tre års period. Kontinuiteten bör tryggas genom inbördes förskjutning av mandatperioderna.

§ 6.   Fondens tillgångar skall förvaltas av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps nämnd för ekonomisk förvaltning av stiftelser och fonder, varvid såväl behovet av god avkastning som värdetillväxt skall beaktas.Fonden får placera sina medel i alla former av finansiella instrument. Ett krav är att de skall finnas noterade vid in- eller utländska börser eller på auktoriserade marknadsplatser. Medlen i fonden skall ha ett eget konto i Sällskapets räkenskaper, där den ekonomiska ställningen skall framgå. För kostnader för fondens förvaltning skall årlig ersättning utgå till Göteborgs Tandläkare-Sällskap.
 
§ 7.   Fonden skall minst dela ut så mycket av erhållen avkastning, att skatterättsliga regler om fullföljd uppfylls. Med avkastning avses inte bara räntor och utdelningar utan även kapitalvinster. Fondens kapital skall även kunna tas i anspråk för årlig utdelning ur fonden. Testamentgivaren anser inte attkrav på att fonden skall existera för evig tid skall finnas. Detta innebär att kapitalet kan tagas i anspråk på ett sådant sätt att fonden kan främja sitt ändamål på ett meningsfullt sätt och därmed kan förbrukas över tid.
 
§ 8.   Fonden skall inte stå under myndighets tillsyn.
 
§ 9.   Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stipendienämnd skall årligen kungöra i kallelse till höstens första ordinarie sammanträde i Göteborgs Tandläkare-Sällskap samt via Göteborgs Tandläkare-Sällskaps hemsida att medel finns till ansökan lediga.Beslut om utdelning av bidrag fattas av fondens styrelse. Bidrag från fonden skall avse en bestämd period. Medel som inte tagits i anspråk inom två år, efter att de ställts till förfogande, skall återgå till fonden.

§10. Fondens styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, samt i övrigt på kallelse från ordföranden. Kallelse till styrelsemöte skall utgå minst 14 dagar före mötet och samtliga ledamöter skall kallas. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är närvarande. Vid sammanträdet föres protokoll, som skall justeras av samtliga styrelseledamöter. Styrelsen kan adjungera medlem då den så finner lämpligt.

§11.  Fondens räkenskaper skall jämte styrelsens verksamhetsberättelse överlämnas till revisorn senast den 15:e februari varje år. Granskning av fondens räkenskaper och förvaltning utföres av Göteborgs Tandläkare-Sällskaps auktoriserade revisor. Revisorns berättelse skall varje år i avskrift överlämnas till Göteborgs Tandläkare-Sällskap.

§12.  Om verksamheten vid Odontologiska institutionen i Göteborg skulle upphöra eller om stadgarna av annan anledning behöver ändras, ankommer det på Göteborgs Tandläkare-Sällskap att utarbeta nya stadgar för den fortsatta verksamheten med beaktande av testamentgivarens i testamentet uttalade avsikter för fonden.